Prawo spadkowe to część prawa cywilnego, która reguluje kwestie związane z przejściem majątku osoby zmarłej na inne osoby. Sprawy z zakresu prawa spadkowego dotyczą więc w głównej mierze dziedziczenia, które może być ustawowe lub testamentowe. Kancelaria adwokacka adwokata Krzysztofa Gazdy świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu wszelkiego rodzaju spraw spadkowych.

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw należą sprawy o:

  • Stwierdzenie nabycia spadku
  • Dział spadku
  • Uzyskanie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
  • Zachowek
  • Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
  • Zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli w przedmiocie odrzucenia spadku

Prowadzenie spraw w naszej kancelarii

W ramach świadczonych usług Kancelaria pomaga swoim klientom załatwić wszystkie formalności związane z dziedziczeniem. W zależności od woli klienta pomoc prawna może polegać jedynie na przygotowaniu wniosku lub pojedynczego pisma procesowego jak również na kompleksowym przeprowadzeniu całego postępowania spadkowego. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika znacznie przyspiesza i ułatwia przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku dziedziczenia przez spadkobiercę nieruchomości kancelaria pomaga również w uregulowaniu jej stanu prawnego.

Odrzucenie spadku

Sprawne przeprowadzenie postępowania spadkowego jest szczególnie istotne w przypadku konieczności odrzucenia spadku z uwagi na liczne długi spadkowe. W takiej sytuacji spadkobierca zobowiązany jest bowiem do odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o tytule powołania do spadku. W przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego konieczne jest dodatkowo wcześniejsze uzyskanie zgody Sądu Rodzinnego na dokonanie powyższej czynności. Kancelaria pomaga swoim klientom w sprawnym przeprowadzeniu postępowań i terminowym załatwieniu wszystkich formalności.

Dział spadku

W ramach prowadzonych w kancelarii spraw zastępujemy swoich klientów w sprawach o dział spadku. Postępowanie to dotyczy sposobu podziału składników majątku spadkowego. W postępowaniu o dział spadku Sąd rozstrzyga również o wzajemnych roszczenia pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, jak również poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów. Z uwagi na powyższą okoliczność sprawy dotyczące działu spadku mają niejednokrotnie skomplikowany charakter i skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika znacznie ułatwia zrealizowanie wszystkich przysługujących spadkobiercy uprawnień. W ramach świadczonych usług Kancelaria pomaga w prawidłowym przygotowaniu wniosku o dział spadku jak również zastępuje swoich Mocodawców na etapie postępowania sądowego.

Zachowek

Zdarzają się sytuacje w których spadkobiercy ustawowi z uwagi na sporządzony przez spadkodawcę testament lub poczynione przez niego darowizny nie otrzymują należnego im spadku. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego określonej grupie spadkobierców przysługuje w takiej sytuacji roszczenie o zapłatę części przypadającego im udziału spadkowego. Kancelaria pomaga swoim klientom w uzyskaniu należnego im zachowku reprezentując ich interesy zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i sądowego. W ramach świadczonych usług analizujemy przedstawiony przez klienta stan faktyczny celem oszacowania możliwych do podjęcia kroków prawnych.


Prawo spadkowe - KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Krzysztof Gazda Ełk