Prawo cywilne jest gałęzią prawa regulującą stosunki prawne pomiędzy osobami fizycznymi
oraz osobami prawnymi. Prawo cywilne reguluje zarówno stosunki prawne majątkowe jak i
niemajątkowe pomiędzy podmiotami prawa, przy czym zdecydowana większość spraw
cywilnoprawnych dotyczy stosunków majątkowych. Zasadniczą cechą prawa cywilnego
wyróżniającą je spośród innych dziedzin prawa jest autonomiczność jego podmiotów oraz
brak bezpośredniego przymusu ze strony organów państwa. Oznacza to, że podmioty prawa
cywilnego posiadają względem siebie równą pozycję oraz są uprawnione do dowolnego,
samodzielnego ukształtowania łączącego je stosunku prawnego. Prawo cywilne określa
więc jedynie ogólne zasady kształtowania stosunków cywilnoprawnych.

Prawo cywilne dzieli się na wiele działów, spośród których wyróżniamy m. in:

 • część ogólną – zawierającą przepisy zbiorcze dla całej gałęzi prawa cywilnego
 • prawo rzeczowe – zawierające przepisy regulujące przede wszystkim powstanie,
  treść, zmianę i ustanie prawa własności, użytkowania oraz służebności gruntowych i
  osobistych
 • prawo zobowiązań – zawierające przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów
  określonych w Kodeksie Cywilnym, zasady ich wykonywania oraz odpowiedzialność
  poszczególnych podmiotów z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania
  zobowiązań
 • prawo spadkowe – zawierające przepisy związane z przejściem majątku osoby
  zmarłej na inne osoby

Dziedzina prawa cywilnego jest więc niezwykle szeroka i reguluje większość
podejmowanych przez nas w życiu codziennym decyzji. Brak znajomości poszczególnych
przepisów może skutkować podejmowaniem błędnych lub niekorzystnych decyzji. Z tych
względów podejmując istotne życiowe decyzje warto jest skorzystać z pomocy adwokata,
tak aby mieć pełną świadomość przysługujących stronom danego stosunku prawnego praw i
obowiązków.

Świadczona przez kancelarię pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje etap
przedsądowy, sądowy oraz egzekucyjny. W ramach świadczonych usług oferujemy
udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych oraz
kompleksowe prowadzenie sprawy na wszystkich jej etapach. W ramach najczęściej
prowadzonych spraw z zakresu prawa cywilnego można wyróżnić:

 • sprawy o zapłatę zaległych wierzytelności
 • roszczenia z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, rękojmia za wady
  rzeczy sprzedanej,
 • odszkodowanie za uszkodzenie mienia
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • zasiedzenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • eksmisja lub egzekucja zaległego czynszu
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • ochrona prawa własności
 • ochrona posiadania


Prawo cywilne - KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Krzysztof Gazda Ełk